top of page

EPN PEN - Cwestiynau Cyffredin

Rydym mor gyffrous i gyflwyno'r driniaeth newydd hon yn Lolfa Lois ond yn deall y gallai fod gennych gwestiynau am yr hyn y mae'r driniaeth yn ei olygu. Rwyf wedi paratoi cyfres o gwestiynau ac atebion isod dim ond i roi gwybod i chi beth i'w ddisgwyl a'r cwestiynau mwyaf cyffredin.

Taflen Wybodaeth EPN (Pdf)

Beth yw EPN PEN?

 • Mae EPN PEN yn cynnig cyfuniad unigryw o'r technolegau diweddaraf sydd wedi'u profi'n glinigol ar gyfer triniaethau wyneb a chorff. Mae microneedling ac Electroporation yn dod at ei gilydd i roi'r canlyniadau gorau posibl - gan oleuo a bywiogi'r croen wrth leihau'r arwyddion cyffredin o heneiddio.

Beth yw Microneedling?

 • Mae microneedling yn driniaeth ddiogel a ddefnyddir i dargedu amrywiaeth o gyflyrau croen ar yr wyneb a'r corff. Defnyddir nodwyddau i dreiddio i'r croen ar amrywiaeth o ddyfnderoedd i greu ymateb gwella clwyfau. Mae hyn yn ei dro yn annog y croen i gynhyrchu colagen ac elastin newydd i roi croen sy'n edrych yn iau i gleifion.

Beth yw Electroporation?

 • EPN yw'r enw byr ar gyfer "ElectroPoration Needle". Mae electroporation yn dechneg lle mae maes trydanol yn cael ei gymhwyso i gelloedd y croen er mwyn cynyddu athreiddedd y pilenni, gan ganiatáu i gynyrch gael eu cyflwyno i'r gell yn fwy effeithlon. Dangoswyd bod ei gymhwysiad i'r croen yn cynyddu'r cyflenwad cynnyrch trawsdermol yn sylweddol. Gellir defnyddio electroporation ar ei ben ei hun neu mewn cyfuniad â microneedling croen sy'n gwella'r ystod o gynhyrchion y gellir eu danfon yn drawsdermaidd.

Beth mae Microneedling yn ei drîn?

 • Llinellau mân a heneiddio

 • Creithiau acne a llawfeddygol

 • Tôn croen

 • Ymddangosiad marciau ymestyn

 • Gwead croen

 • Llaethder croen

 • Lleihau mandyllau agored (open pores)

Sut mae'n gweithio?

 • Mae'r EPN PEN yn cyfuno technoleg electroporation a microneedling i roi'r canlyniadau adnewyddu croen gorau posibl i gleientiaid, trwy ysgogi proses iacháu clwyfau'r croen ei hun a'r amsugno cynyddol o gynhwysion gweithredol.

Pa mor hir mae'r driniaeth yn para?

 • Mae'r driniaeth yn cymryd rhwng 15-60 munud i'w gwblhau yn dibynnu ar ba ran o'r corff sy'n cael ei drîn.

Sut mae'r teimlo? Ydio'n brifo?

 • Yn ystod triniaeth microneedling, yn gyffredinol ychydig iawn o anghysur sydd. Mae'r EPN Pen yn defnyddio nodwyddau bach iawn, sy'n darparu mwy o gysur na dyfeisiau eraill. Dylech deimlo teimlad o gynhesu ar ôl triniaeth a fydd wedyn yn gwella dros ychydig oriau. Gellir rhoi anesthetig ar y croen cyn y driniaeth os oes gennych groen sensitif.

Sawl sesiwn fydda'i ei angen?

Gellir gweld y canlyniadau ar ôl un sesiwn, ond mae lleiafswm o 3 a hyd at 6 triniaeth, bob 4 wythnos, yn sicrhau'r canlyniadau gorau yn dibynnu ar bryder y croen.

Pryd fydda'i gweld gwahaniaeth?

Mae rhai cleientiaid yn teimlo gwahaniaeth yn elastigedd eu croen mewn cyn lleied â 24 awr. Fodd bynnag, bydd y canlyniadau parhaol i'w gweld rhwng 4-6 wythnos ar ôl y driniaeth gan mai dyma'r amserlen y mae'n ei gymryd i'r corff gynhyrchu colagen ac elastin iach newydd.

Oes yna unrhyw reswm pam na ddyliwn i fynd am y driniaeth hon?

 • Os oes gennych unrhyw un o'r cyflyrau meddygol canlynol, rydym yn eich cynghori i beidio â chael y driniaeth hon:

  • iechyd gwael yn gyffredinol

  • cancr

  • beichiogrwydd

  • mewnblaniadau metel ger yr ardal driniaeth

  • hanes Parlys Bell

  • creithiau keloid

  • doluriau annwyd gweithredol.

 • Mae Lynton hefyd yn cynghori na ddylid defnyddio'r driniaeth yn uniongyrchol ar unrhyw datŵs.

 • Os ydych chi'n dioddef o Melasma - anhwylder pigmentaidd sy'n cyflwyno ei hun fel ardaloedd pigmentog cymesur, yn gyffredin ar y talcen, y bochau a'r wefus uchaf - ni argymhellir microneedling

Rwy’n gobeithio bod y wybodaeth uchod yn rhoi syniad i chi o beth i’w ddisgwyl cyn/yn ystod ac ar ôl y driniaeth. Rwy’n ymwybodol iawn o ddyletswydd gofal a byddaf yn monitro cynnydd eich croen ar hyd y daith.
 

Os bydd gennych unrhyw gwestiynau eraill, mae croeso i chi gysylltu â fi, rwyf yma i'ch helpu!

Diolch o galon, Lois x

bottom of page