top of page

Lolfa Lois, Clinig Croen & Lynton

Cyn ac ôl-ofal

Hoffem ni i chi gael y profiad gorau posibl yn Lolfa Lois felly dyma rai o'n hawgrymiadau ar ofal cyn ac ôl-ofal ar gyfer ein holl driniaethau esthetig.

lois with a client

Prawf Croen

lynton logo

Cynhelir Profion Croen (Patch Tests) i bennu paramedrau’r driniaeth ac i farnu sut y gallai eich croen ymateb i driniaeth lawn.
 

Mae prawf croen yn brawf bach mewn ardal sydd â blew a chroen tebyg i ardal y driniaeth ac yn caniatáu i'r ymarferydd asesu pa mor dda mae'r egni golau yn cael ei amsugno ac a yw'r croen yn ymateb fel y byddai disgwyl iddo wneud.
 

Nodwch unrhyw gochni neu chwydd a pha mor hir mae'n ei gymryd i leihau yn dilyn y prawf croen, hefyd p'un a yw'r croen yn pothellu neu'n teimlo'n rhy boeth ac am ba hyd.

ffedog-lolfalois_edited.png

Cyngor cyn triniaeth

 1. Dylai'r ardal sydd i gael ei thrin fod yn rhydd o golur, persawr, diaroglydd ac eli corff neu eli wyneb. Byddwch yn ofalus wrth ddefnyddio chwistrell diarogli cyn y driniaeth.

 2. Osgoi cwyro, plycio, hufen tynnu blew a diliwio am fis cyn y triniaethau tynnu blew. Dylid eillio blew cyn y driniaeth ac ni ddylai fod yn fwy na 1mm o ran ei hyd.

 3. Ni ddylai fod lliw haul gweithredol na ffug yn yr ardal sydd i gael ei thrin. Ni chaniateir defnyddio gwelyau haul neu amlygiad hir i olau'r haul yn y mis cyn y driniaeth ac mae'n rhaid defnyddio SPF 30 i 50 ar yr ardal rhwng triniaethau. Bydd rhaid sicrhau bod lliw haul ffug wedi pylu’n gyfan gwbl cyn y gall y driniaeth ddechrau.

 4. Rydyn ni'n cadw'r hawl i godi tâl am unrhyw apwyntiad sydd wedi'i archebu ond wedi'i adael oherwydd lliw haul gweithredol neu liw haul ffug.

 5. Caiff hanes meddygol ei gofnodi yn ystod yr ymgynghoriad, ond rydym yn dibynnu arnoch i roi gwybod i ni am unrhyw newidiadau i hyn. Mae angen i ni wybod am unrhyw feddyginiaeth rydych chi'n ei chymryd gan gynnwys y rhai a brynwyd gan fferyllydd neu feddyg llysieuol (herbalist).

 6. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cyrraedd mewn da bryd ar gyfer eich apwyntiad; bydd hyn yn caniatáu i ni oeri'r croen ymlaen llaw os bydd angen am hynny.

lois with a client at the clinic
Skincare image.png

Cyngor ar ôl triniaeth

 1. Er mwyn lleihau gwres y croen ac i leihau'r tebygolrwydd o adweithiau'r croen, gall ardal y driniaeth gael ei hoeri cyn, yn ystod ac ar ôl y driniaeth. Os yw'r ardal yn dal i deimlo'n boeth gartref, gallwch ddefnyddio cadach oer neu becyn oer. Peidiwch â gadael i becynnau rhew na rhew ddod i gysylltiad uniongyrchol â'r croen.

 2. Yn dilyn triniaeth, gall yr ardal ymddangos yn goch ac wedi chwyddo ac efallai y byddwch yn profi teimlad coslyd (tingling). Mae hyn yn hollol normal a dylai setlo dros y dyddiau nesaf.

 3. O bryd i'w gilydd, efallai y byddwch chi'n cael profiad o chwyddo neu gleisio a gall hyn bara o 1-2 diwrnod hyd at 1-2 wythnos. Os ydych chi'n cael profiad o chwyddo, mae fel arfer yn waeth 1-2 ddiwrnod ar ôl y driniaeth. Os yw'n dilyn triniaeth i ardal wyneb, bydd cysgu gyda'ch pen wedi’i godi ar obenyddion yn lleihau ei edrychiad. Bydd pecynnau rhew hefyd yn helpu i leihau'r chwyddo. Os yw'ch croen yn arbennig o sensitif ac yn dueddol o adweithiau histamin, efallai y byddwch hefyd yn dymuno ystyried cymryd meddyginiaeth gwrth-histamin.

 4. Yn dilyn triniaethau fasgwlaidd, gall cleisiau ymddangos yn ardal y driniaeth. Gall hyn bara hyd at 15 diwrnod ac wrth i'r cleisiau bylu mae'n bosibl y bydd afliwiad brown o'r croen. Mae hyn fel arfer yn pylu mewn 1-3 mis. Pan fydd gwythiennau mwy yn cael eu trin, gallant fod o liw tywyllach. Unwaith eto, gall hyn gymryd hyd at bedair wythnos i wella wrth i'r corff ail-amsugno'r gwythiennau sydd wedi'u difrodi.

 5. Gellir defnyddio colur ar ôl rhai oriau, os nad yw'r croen yn ddolurus neu wedi torri. Fodd bynnag, rydym yn cynghori pwyll os yw'r ardal yn teimlo'n sensitif.

 6. Tynnwch y colur yn ofalus gan fod rhwbio'r croen yn gallu achosi llid neu haint. Os yw'r croen yn ardal y driniaeth wedi torri, dylid osgoi defnyddio colur.

 7. Dylid bod yn ofalus er mwyn osgoi trawma i ardal y driniaeth am 4 neu 5 diwrnod wedyn. Ceisiwch osgoi gweithgareddau egnïol, sawna a stêm, baddonau eithriadol o boeth, tylino ac ati.

 8. Ymolchwch fel arfer ond cymerwch gawodydd claear yn hytrach na baddonau poeth. Dylai'r croen gael ei sychu’n ysgafn a pheidio â'i rwbio. Defnyddiwch Lynton Light Soothe Serum i leihau anniddigrwydd a chadw'r ardal yn llaith a gwarchod y croen. Os oes unrhyw anghysur, triniwch yr ardal fel y byddech yn trin llosg haul. Dim nofio am o leiaf 72 awr wedi’r driniaeth

 9. Defnyddiwch eli haul (SPF 30+) a diogelu'r ardal rhag golau'r haul gymaint â phosib rhwng triniaethau ac am o leiaf un mis ar ôl i'r driniaeth ddod i ben. Gall methu â gwneud hyn arwain at losg haul a phigmentiad gormodol o ardal y driniaeth. (Mae'r rhan fwyaf o achosion o newidiadau mewn pigmentiad yn digwydd pan ddaw ardal y driniaeth i gysylltiad â golau'r haul, neu mewn pobl sydd â mathau tywyllach o groen).

 10. Os bydd pothellu yn digwydd cysylltwch â'r clinig ar unwaith i gael cyngor pellach. Cadwch yr ardal yn lân ac yn sych a gadewch iddi wella'n naturiol. Peidiwch â defnyddio unrhyw hufenau neu eli ar groen agored gan y gallai hyn gynyddu'r risg o haint. PEIDIWCH â phigo doluriau na phothelli - gan y gallai hyn gynyddu'r siawns y bydd yn gadael craith. Ar ôl i'r croen wella, dylech ddefnyddio eli haul amddiffyn uchel yn ddyddiol am 12 mis er mwyn atal newidiadau pigmentiad yn y croen.

bottom of page